ขณะนี้ Online 60 คน จำนวนผู้เยี่ยมชม 265810   คน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 
       ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
     

 

กำหนดการลงทะเบียนและปฏิทินการศึกษา
 ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป.
 
ข้อมูลทะเบียนและประมวลผล
  ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  ตรวจสอบประวัตินักศึกษา
  ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่าง ๆ
  ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพการลงทะเบียนเรียน
 ตรวจสอบการลงทะเบียน 1/2556
 
ข้อมูลอื่น ๆ
   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน :
  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
  ตัวอย่างชุดครุยปริญญา
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2551
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2552
  รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2549
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ใบลา
  แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
  แบบฟอร์มขอใบรับรอง
  แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารแทน
  แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนสอบและขอสอบปลายภาค
  แบบฟอร์มคำร้องขอคืน-รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง
  แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตจ่ายเงิน
  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปแบบที่ 1
  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปแบบที่ 2
  แบบฟอร์มใบนำเสนอผลการเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก ภาคปกติ
  แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก ภาค กศ.บป.
  แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินคืน
  แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกรายวิชา
  แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดวิชาเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 15 หน่วยกิต
 แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษา
 แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาสำรอง
 ขออนุญาตให้ I
 เปลี่ยนระดับจาก I
 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตแก้ E
 แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร
 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 จำนวนอาจารย์ที่ยังไม่ส่งผลการเรียน
 เกรดเฉลี่ยนักศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
 รายงานการส่งผลการเรียนจำแนกตามสาขาวิชา
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล ระบบงานทะเบียนและประมวลผล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการเรียนการสอน
 
 
ค้นหาชื่อนักศึกษา
   ใส่ชื่อหรือนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
 
 
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
รหัสหมู่วิชา ..... :: *เช่น 512
รหัสวิชา ......... :: *เช่น 4110011
ส่วนของชื่อวิชา. ::
*เช่น การเขียนโปรแกรม
   ขั้นตอนการตรวจสอบคำอธิบายรายวิชา
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรครู 5 ปี(หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ)
   ตรวจสอบรายวิชาในฐาน
 
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน
  งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ
  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
การพัฒนาหลักสูตร
  เอกสารและคู่มือจัดทำหลักสูตร
  - ระดับอนุปริญญา
  - ระดับปริญญาตรี
  - ระดับบัณฑิตศึกษา
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร(สมอ.01 - 06)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ (มคอ. 1)
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549
  ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2554
  แผนกลยุทธ์(ฉบับปรับปรุง)
  แผนปฏิบัติราชการ 2553
  แผนปฏิบัติราชการ 2554