ขณะนี้ Online 58 คน จำนวนผู้เยี่ยมชม 121192   คน
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
       ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
     

 

กำหนดการลงทะเบียนและปฏิทินการศึกษา
 ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป.
 
ข้อมูลทะเบียนและประมวลผล
  ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  ตรวจสอบประวัตินักศึกษา
  ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่าง ๆ
  ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพการลงทะเบียนเรียน
 ตรวจสอบการลงทะเบียน 1/2556
 
ข้อมูลอื่น ๆ
   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน :
  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
  ตัวอย่างชุดครุยปริญญา
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2551
 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2552
  รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2549
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ใบลา
  แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
  แบบฟอร์มขอใบรับรอง
  แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารแทน
  แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนสอบและขอสอบปลายภาค
  แบบฟอร์มคำร้องขอคืน-รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง
  แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตจ่ายเงิน
  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปแบบที่ 1
  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปแบบที่ 2
  แบบฟอร์มใบนำเสนอผลการเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก ภาคปกติ
  แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก ภาค กศ.บป.
  แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินคืน
  แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกรายวิชา
  แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดวิชาเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเกิน 15 หน่วยกิต
 แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษา
 แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาสำรอง
 ขออนุญาตให้ I
 เปลี่ยนระดับจาก I
 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตแก้ E
 แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร
 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 จำนวนอาจารย์ที่ยังไม่ส่งผลการเรียน
 เกรดเฉลี่ยนักศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
 รายงานการส่งผลการเรียนจำแนกตามสาขาวิชา
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล ระบบงานทะเบียนและประมวลผล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการเรียนการสอน
 
 
ค้นหาชื่อนักศึกษา
   ใส่ชื่อหรือนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
 
 
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
รหัสหมู่วิชา ..... :: *เช่น 512
รหัสวิชา ......... :: *เช่น 4110011
ส่วนของชื่อวิชา. ::
*เช่น การเขียนโปรแกรม
   ขั้นตอนการตรวจสอบคำอธิบายรายวิชา
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรครู 5 ปี(หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ)
   ตรวจสอบรายวิชาในฐาน
 
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน
  งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ
  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
การพัฒนาหลักสูตร
  เอกสารและคู่มือจัดทำหลักสูตร
  - ระดับอนุปริญญา
  - ระดับปริญญาตรี
  - ระดับบัณฑิตศึกษา
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร(สมอ.01 - 06)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ (มคอ. 1)
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549
  ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2554
  แผนกลยุทธ์(ฉบับปรับปรุง)
  แผนปฏิบัติราชการ 2553
  แผนปฏิบัติราชการ 2554