คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสวิชา 1065103
ชื่อวิชา นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
Subject Name Educational Policy and Planning for Locality Development
น(ท-ป) 3(2-2)
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และกระบวนการกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ ในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การประสานแผนและการนำไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปี 2548
โปรแรมวิชา การบริหารการศึกษา