คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสวิชา 2021301
ชื่อวิชา ประติมากรรมพื้นฐาน
Subject Name Basic Sculpture
น(ท-ป) 3(1-4-4)
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาประติมากรรมพื้นฐานในด้านความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบ และสาเหตุการสร้างงานประติมากรรม อิทธิพลที่ทำให้ประติมากรรมมีความแตกต่างกัน รวมทั้งลัทธิประติมากรรมตะวันตก ยุคสมัยประติมากรรมไทยประเพณี ประติมากรรมไทยร่วมสมัย ส่วนประกอบงานประติมากรรม หลักการจัดภาพงานประติมากรรม ทฤษฎีการถ่ายทอดงานประติมากรรม จุดประสงค์การสร้างงานประติมากรรม พร้อมกับศึกษาค้นคว้าประวัติประติมากรที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์รูปแบบผลงานประติมากรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางพัฒนาการไปสู่อนาคต ทดลองฝึกปฏิบัติงานประติมากรรมเบื้องต้นในการปั้น การแกะสลัก การฉลุลาย และการหล่อ
หลักสูตร ศป.บ.4 ปี
หลักสูตรปี 2549
โปรแรมวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์