คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสวิชา 4081403
ชื่อวิชา ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
Subject Name Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
น(ท-ป) 1(0-2)
คำอธิบายรายวิชา การปฐมนิเทศและการศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรู้จักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหม
หลักสูตร หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ
หลักสูตรปี 2543
โปรแรมวิชา -