คำอธิบายในหลักสูตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป)
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0)
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0)
3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0)
3561103 จิตวิทยาองค์การ 2(2-0)
3561104 องค์การชุมชนและการจัดการ 3(3-0-6)
3561201 ธุรกิจเบื้องต้น 2(2-0)
3561202 การบริหารธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0)
3561203 ธุรกิจทางศิลปะ 3(3-0)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0)
3561301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 3(3-0)
3561501 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน 3(3-0)
3561502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ 3(3-0)
3561503 อุตสาหกรรมบริการ 3(3-0)
3562101 การจัดการฟาร์ม 3(3-0)
3562102 การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0)
3562103 การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3562105 การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร 3(3-0)
3562106 การจัดการโรงพยาบาล 3(3-0)
3562107 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0)
3562108 การจัดการงานวัสดุ 3(3-0)
3562109 การรักษาความปลอดภัย 3(3-0)
3562110 การจัดตั้งร้านค้าย่อย 2(2-0)
3562112 การจัดการร้านค้าเสื้อผ้า 2(1-2)
3562113 การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์ 2(1-2)
3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0)
3562115 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร 3(2-2)
3562116 การจัดการร้านค้าอาหาร 2(1-2)
3562117 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0)
3562118 การจัดการส่วนหน้า 3(2-2)
3562119 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2)
3562120 การจัดการโรงแรม 3(3-0)
3562121 การจัดการฝ่ายห้องพัก 3(3-0)
3562122 การจัดการธุรกิจเสริมความงาม 3(3-0)
3562123 การจัดการสโมสร 3(3-0)
3562124 การจัดการธุรกิจบันเทิง 3(3-0)
3562125 การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ 3(3-0)
3562126 การจัดการที่พักและอาคารชุด 3(3-0)
3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและ การจัดนิทรรศการ 3(3-0-6)
3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(3-0)
3562128 การจัดการประชุมสัมมนา 3(3-0)
3562129 การจัดการทางอากาศยาน 3(3-0)
3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
3562131 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3562132 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงาน 3(2-2-5)
3562133 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสาร 3(2-2-5)
3562134 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
3562135 สถิติเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
3562136 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 3(3-0-6)
3562201 ธุรกิจการพิมพ์ 2(2-0)
3562202 ธุรกิจงานถ่ายภาพ 2(2-0)
3562204 ธุรกิจงานวิทยุ 2(2-0)
3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0)
3562206 หลักธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
3562207 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0)
3562208 ธุรกิจการดนตรี 2(2-0)
3562209 ธุรกิจพาณิชยนาวี 3(3-0)
3562210 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0)
3562301 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
3562301 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0)
3562302 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
3562302 การพัฒนาองค์การ 3(3-0)
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)
3562303 มนุษยสัมพันธ?ในองค?กร 3(3-0-6)
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0)
3562304 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(3-0-6)
3562304 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(3-0-6)
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0)
3562305 หลักการวางแผน 3(3-0)
3562306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
3562306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0)
3562307 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)
3562308 การประมาณและการควบคุมต้นทุนการผลิต 3(3-0)
3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0)
3562310 การจัดการงานผลิตและบริการเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0-6)
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0)
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
3562403 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6)
3562403 การสร้างทีมงาน 3(3-0)
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0-6)
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0-6)
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0)
3562501 การจัดการประกันคุณภาพ 3(3-0)
3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 3(2-2)
3562503 การจัดการด้านเอกสารระบบคุณภาพ 3(2-2)
3562504 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
3563101 การจัดการธุรกิจโฆษณา 3(3-0)
3563102 การบริหารงานพัสดุ 2(2-0)
3563103 การประมาณราคางานธุรกิจ 3(3-0)
3563104 หลักการจัดและบริหารการกีฬา 3(2-2)
3563105 หลักการจัดและการบริหารศูนย์เด็ก 3(3-0)
3563106 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
3563107 การจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ 3(3-0)
3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0)
3563109 การจัดการคุณภาพ 3(3-0)
3563110 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0)
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0)
3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0)
3563113 การจัดการกิจการเฉพาะกิจ 3(3-0)
3563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0)
3563115 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 3(3-0)
3563116 การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 3(2-2)
3563117 การจัดการพัสดุและสำนักงาน 3(3-0-6)
3563201 ธุรกิจงานภาพยนตร์ 2(2-0)
3563202 ธุรกิจงานโทรทัศน์ 2(2-0)
3563203 การจัดการธุรกิจศิลป์ 3(3-0-6)
3563203 ธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0)
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0)
3563205 การจัดการธุรกิจดนตรี 3(3-0)
3563206 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
3563207 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0)
3563401 ความปลอดภัยในการควบคุมงาน 3(3-0)
3563402 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน 3(3-0-6)
3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3(3-0)
3563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน 3(3-0-6)
3563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน 3(3-0)
3563404 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 3(3-0)
3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)
3563406 การวิเคราะห์งาน 3(3-0-6)
3563406 การวิเคราะห์งาน 3(3-0)
3563407 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0)
3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3(3-0)
3563409 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(2-2)
3563501 สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ 3(3-0)
3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6)
3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6)
3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6)
3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0)
3564101 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0)
3564102 การจัดการและการบริหารโรงงาน 2(2-0)
3564103 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา 3(3-0)
3564104 กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย 2(1-2)
3564105 การบริหารงานครัว 2(1-2)
3564106 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2(2-0)
3564202 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกรรมเบื้องต้น 2(2-0)
3564203 นโยบายการเกษตร 2(2-0)
3564204 การจัดการนำเข้าและส่งออก 3(3-0)
3564205 ธุรกิจพาณิชย์นาวี 3(3-0)
3564206 การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ 3(3-0)
3564207 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2)
3564208 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 3(3-0)
3564209 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการเกษตร 3(2-2)
3564210 นโยบายอุตสาหกรรม 3(3-0)
3564211 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0)
3564212 จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรของรัฐ 3(3-0-6)
3564401 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2)
3564501 การตรวจสอบและการรับรอง 3(2-2)
3564502 โครงการพิเศษด้านการจัดการคุณภาพ 3(2-2)
3564901 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1(0-2-1)
3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2)
3564902 สัมมนาและพยากรณ์ธุรกิจ 2(2-0)
3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ 1(0-2-1)
3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ 3(2-2)
3564904 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ 5(240)
3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)
3564906 การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2)
3564907 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2)
3564908 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2)
3564909 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2)
3564910 สัมมนาธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
3564911 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2)