แบบประเมินการสอนอาจารย์
วิชา :             ตอน :       ภาคเรียน :  25
    อาจารย์ผู้สอน :       สังกัด :  

คำชี้แจง :   แบบประเมินการสอนนี้ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้นักศึกษาประเมินตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และ ข้อมูลของนักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใด
ตอนที่ 1   ข้อมูลนักศึกษา
                  ชื่อ :            รหัสประจำตัว :            โปรแกรมวิชา :            ระดับ :  
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของนักศึกษาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน
รายการ
ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน 1.  ชี้แจงแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนชัดเจน
2.  มีการเตรียมความพร้อมในการสอน
3.  มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากกลุ่ม
5.  กระตุ้นให้ได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์
6.  ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
8.  ได้รับการฝึกให้มีวินัยและรับผิดชอบในงานของตน
9.  สอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายชัดเจนตรงประเด็น
10.  มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ
11.  เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.  ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการนำไปประยุกต์ใช้
13.  มีการสรุปสาระสำคัญ
14.  สอนครบตามเนื้อหาที่กำหนด
15.  แนะนำหนังสือ ตำรา และแหล่งความรู้เพิ่มเติม
16.  มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
17.  ตรวจ อธิบาย และคืนงานที่มอบหมาย
18.  มีการวัดผลการเรียนรู้ระหว่างสอน
19.  แจ้งผลการสอบในระยะเวลาที่กำหนด
20.  มีวิธีการและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
ด้านความเป็นครู 21.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
22.  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
23.  เริ่มและเลิกสอนตรงเวลาสม่ำเสมอ
24.  เอาใจใส่ดูแลให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสม
25.  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
26.  อัธยาศัยดี พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษา
27.  ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับนักศึกษา
28.  ปฏิบัติต่อนักศึกษาโดยไม่ใช้อารมณ์
29.  เข้าสอนสม่ำเสมอ
30.  ถ้าขาดสอนจะแจ้งล่วงหน้า และจัดเวลาสอนชดเชย
ตอนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับรายวิชานี้
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 1.  ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน
3. การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
4. สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้านสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน 1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น)
2. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)
3. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม