รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่สำเร็จ เลขที่ กพ. วันสำเร็จ วุฒิ ผลการเรียน
{{ShwReportPetition1.OLDID}} {{ShwReportPetition1.PNAME}}{{ShwReportPetition1.NAME}} {{ShwReportPetition1.t_mjname}} {{ShwReportPetition1.faculty_name}} {{ShwReportPetition1.level_name}} {{ShwReportPetition1.TERM}} {{ShwReportPetition1.NOKP}} {{ShwReportPetition1.TMNDATE}} {{ShwReportPetition1.VUTI}} {{ShwReportPetition1.TGPA}}