ตัวอย่างชุดครุยปริญญา
       
ศิลปศาสตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
 

นิติศาสตรบัณฑิต

แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
       
บริหารธุรกิจบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
       
ครุศาสตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
       
บัญชีบัณฑิต
แบบชุดปกติ
   
       
เทคโนโลยีบัณฑิต
แบบชุดปกติ
   
       
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
       
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ
       
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แบบชุดข้าราชการ
แบบชุดข้าราชการ
       
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ

 

 

 

 

 

       
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
แบบชุดปกติ
แบบชุดข้าราชการ