ตารางเรียนนักศึกษา | ตารางสอนอาจารย์ | ตารางสอบนักศึกษา | ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน | International Student Schedule

     
ตารางสอบนักศึกษา รหัสหมู่เรียน * เช่น 6313201
  ปีการศึกษา
   
     
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 14
การสอบกลางภาคเรียน 2/2563 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณานำวิธีการและรูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา โดยให้ใช้วิธีการสอบผ่านออนไลน์ การทำข้อสอบที่บ้าน รายงาน โครงงาน หรือมอบหมายงาน หรือใช้หลายรูปแบบรวมกัน..