ปี คณะ ชาย หญิง รวม
{{i.years_id}} {{i.faculty_name}} {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
รวมทั้งหมด {{datalist.SumTotal[0].Sex_Mtotal | number}} {{datalist.SumTotal[0].Sex_Ftotal | number}} {{datalist.SumTotal[0].Sex_total | number}}

คณะ หมู่เรียน โปรแกรมวิชา ระดับ ชาย หญิง รวม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  {{i.MAJOR}} {{i.t_mjname}} {{i.level_name}} {{i.M}} {{i.F}} {{i.total}}
รวม {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
คณะครุศาสตร์
  {{i.MAJOR}} {{i.t_mjname}} {{i.level_name}} {{i.M}} {{i.F}} {{i.total}}
รวม {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  {{i.MAJOR}} {{i.t_mjname}} {{i.level_name}} {{i.M}} {{i.F}} {{i.total}}
รวม {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
คณะวิทยาการจัดการ
  {{i.MAJOR}} {{i.t_mjname}} {{i.level_name}} {{i.M}} {{i.F}} {{i.total}}
รวม {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  {{i.MAJOR}} {{i.t_mjname}} {{i.level_name}} {{i.M}} {{i.F}} {{i.total}}
รวม {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
คณะพยาบาล
  {{i.MAJOR}} {{i.t_mjname}} {{i.level_name}} {{i.M}} {{i.F}} {{i.total}}
รวม {{i.Sex_M | number}} {{i.Sex_F | number}} {{i.Sex_total | number}}
รวมทั้งหมด {{datalist.SumTotal[0].Sex_Mtotal | number}} {{datalist.SumTotal[0].Sex_Ftotal | number}} {{datalist.SumTotal[0].Sex_total | number}}
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ลงทะเบียน หมายเหตุ
{{$index+1}} {{i.ID_NO}} {{i.PNAME}}{{i.NAME}} ลงทะบียน