รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  1/2552
หมู่เรียน 4952202   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ระดับ ศศ.บ.4 ปี  ภาคปกติ(แม่สอด)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล สถานภาพ ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 495220201 นางสาวกฤษณา ไพรดี สำเร็จการศึกษา      
2 495220202 นางสาวขนิษฐา ลำใน พ้นสภาพ            
3 495220203 นางสาวจินตหรา ทองหล่อ สำเร็จการศึกษา      
4 495220204 นางสาวทาริกา วันทนาใจ สำเร็จการศึกษา      
5 495220205 นางสาวนิภาพร ใจดี พ้นสภาพ            
6 495220206 นางสาวปนัดดา ระรื่น สำเร็จการศึกษา      
7 495220207 นางสาวปิ่นสุคนธ์ ใจวงษ์ สำเร็จการศึกษา      
8 495220208 นางสาวพรทิพย์ ยะคำนะ สำเร็จการศึกษา      
9 495220209 นางสาวแพรวพราว จิตธรรม สำเร็จการศึกษา      
10 495220210 นางสาวภรณ์ทิพย์ สีเทียน สำเร็จการศึกษา      
11 495220211 นางสาวเมษยา บัวสุข สำเร็จการศึกษา      
12 495220212 นางสาววัลลี _ พ้นสภาพ            
13 495220213 นางสาววารุณี สุวรรณเลิศ สำเร็จการศึกษา      
14 495220214 นางสาวศิรินญา จุมปู สำเร็จการศึกษา      
15 495220215 นางสาวศิรินภา วงษ์แวว พ้นสภาพ            
16 495220216 นางสาวศิวาภรณ์ เต็กอวยพร สำเร็จการศึกษา      
17 495220217 นางสาวสุวรรณ ดำรงสิทธิธรรม สำเร็จการศึกษา      
18 495220218 นางสาวอังคณา ปาแก้ว สำเร็จการศึกษา      
19 495220219 นายกฤษ จันทระ สำเร็จการศึกษา      
20 495220220 นายกฤษณะ วัฒนรุ่ง สำเร็จการศึกษา      
21 495220221 นายจุฑา จันตาแก้ว พ้นสภาพ            
22 495220222 นายชวลิต รัตนมงคล สำเร็จการศึกษา      
23 495220223 นายชัชชัย สุภาราช สำเร็จการศึกษา      
24 495220224 นายชัยพฤกษ์ รื่นยศ สำเร็จการศึกษา      
25 495220225 นายณัฐวุฒิ มารุตวงศ์ สำเร็จการศึกษา      
26 495220226 นายเด่นณรงค์ สิงใส พ้นสภาพ            
27 495220227 นายเทวินทร์ เมทา สำเร็จการศึกษา      
28 495220228 นายธนาณัติ แสนโท พ้นสภาพ            
29 495220229 นายธีรพงศ์ แก้วฤทธิ์ พ้นสภาพ            
30 495220230 นายธีระพล ดวงแก้ว พ้นสภาพ            
31 495220231 นายนที ทวีชัยไพศาล พ้นสภาพ            
32 495220232 นายนพดล แดงเถิน พ้นสภาพ            
33 495220233 นายนิคม แก้วมา สำเร็จการศึกษา      
34 495220234 นายประสิทธิ์ สุดช่วย สำเร็จการศึกษา      
35 495220235 นายปิยะพงษ์ ชื่นเคียนคต สำเร็จการศึกษา