ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว/ด/ป
ข่าวสารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว/ด/ป
หัวหน้างานทะเบียน บุคลากร

  • item_webhosting101
  • jquery image slider
  • item_webhosting101 - Copy
item_webhosting1011 item_webhosting101 - Copy (2)2 item_webhosting101 - Copy3


Copy Link API

รวมภาพกิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Web Hosting 101

ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมฯ ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 26 มี.ค. 58

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Web Hosting 101

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มร.กพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2558

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Web Hosting 101

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของ มคอ.2-7

มร.กพ. โดย สนท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของ มคอ.2-7 ตามเกณฑ์ TQF วันที่ 18-19 ธ.ค. 57 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติชั้น 3

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทะเบียนและประมวลผล
ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบประวัตินักศึกษา
ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่าง ๆ
ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพการลงทะเบียนเรียน
ตรวจสอบการลงทะเบียนล่าสุด
สรุปจำนวนผู้สำเร็จแต่ละภาคเรียน
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน
มุมค้นหาข้อมูล
1 1 1
1 1 1
1 1 1